TKP HEADLINE

พริกแกงสมุนไพรบ้านไดอีเผือก

 


บ้านเขาพระ หมู่ 7 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอทับคล้อ

ไปทางทิศใต้ ประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ 4,580 ไร่ แยกเป็นพื้นที่การเกษตร จำนวน 3,780 ไร่ และที่อยู่อาศัยภายในหมู่บ้าน จำนวน 800 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและที่ลุ่มบางส่วน ลักษณะการตั้งบ้านเรือนเป็นแบบกระจายอยู่ทั่วไปของหมู่บ้าน บ้านเขาพระเป็นหมู่บ้านที่มีประวัติการก่อตั้งมาเป็น เวลาอันยาวนาน อ่านเพิ่มเติม

ภูมิปัญญาไม้กวาดดอกหญ้า(จิ๋ว)

 


นางพับพึงไพร สาริกุล อายุ 65 ปี เกิดวันที่ – เดือน - พ.ศ. 2498 เป็นคนจังหวัดพิจิตร มีสัญชาติ ไทย

เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 9 บ้านใหม่เนินสวรรค์ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร วุฒิการศึกษา ป.4 ปัจจุบันป้าพับพรึงไพรประกอบอาชีพ เกษตรกร มีสวนมะม่วงเป็นของตนเอง และมีภูมิปัญญาในด้านต่างๆ ดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

ประเพณีการแห่ข้าวพันก้อน และเทศมหาชาติ ของชาวตำบลหนองปล้อง

 


ประเพณีแห่ข้าวพันก้อนของบ้านหนองปล้อง ตําบลหนองปล้อง อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตรสันนิษฐานว่า ชาวลาวเวียงที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในแถบนี้ได้นําขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่เรียกว่า“บุญพระเหวด” เข้ามาในท้องถิ่นแล้วสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ประเพณีบุญผะเหวด สะท้อน ให้เห็นถึงความศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนา ซึ่งชาวอีสานยึดถือและปฏิบัติกันมาช้านานและอย่าง เคร่งครัด เพราะถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ที่สุดก็ว่าได้ อ่านเพิ่มเติม

“การทอผ้า”

 


การทอผ้า หรือ "การทอ" ถือเป็นศิลปะและหัตถกรรมหรืองานฝีมืออย่างหนึ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นกรรมวิธีการผลิตผืนผ้าโดยใช้เส้นด้ายพุ่งและเส้นด้ายยืนมาขัดประสานกันจนได้เป็นผืนผ้า ทั้งนี้ต้องมีเครื่องมือในการทอ เรียกว่า หูก หรือกี่ กิจกรรมการทอผ้านั้น นอกจากเป็นขั้นตอนการผลิตเครื่องนุ่งห่ม หนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์แล้ว ยังถือเป็นงานศิลปะประเภททัศนศิลป์ด้วย เนื่องจากมีการให้สีสันและลวดลายต่างๆ ในผืนผ้า ปัจจุบันแม้จะมีการใช้เครื่องจักรสำหรับทอผ้า อ่านเพิ่มเติม

ล่องเรือรอดโบสถ์ วัดห้วยน้ำโจน

 


ารลอดโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อล้างอาถรรพ์ และเสริมสิริมงคล” ให้กับตัวเองนั้น เป็นคติความเชื่ออย่างหนึ่งของคนไทย ที่มีมาแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน โดยมีคติความเชื่อว่า โบสถ์มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นสถานที่ใช้ประกอบกิจอันเป็นมงคลพิธี เป็นสถานที่แห่งแรกที่ทำให้บุคคลธรรมดากลายเป็น อ่านเพิ่มเติม

จักสานผักตบชวา


 อาชีพจักสานผักตบชวา จึงเป็นทางเลือกอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างรายได้หลักรายได้เสริมเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับผักตบชวาให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า และการบริการลูกค้าในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ อ่านเพิ่มเติม

แหล่งเรียนรู้จากกะลามะพร้าว

 


โคมไฟ เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับอ่านหนังสือ แต่ปัจจุบันคนไทยนิยมบางคนนำโคมไฟมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน ซึ่งโคมไฟจะมีรูปที่แต่งต่างกันออกไปตามแต่วัสดุที่นำมาประดิษฐ์ การผลิตโคมไฟสามารถใช้วัสดุได้หลายชนิด เช่น พลาสติก เหล็ก หรืออะลูมิเนียม ซึ่งมักจะมีราคาแพง แต่ความเป็นจริงแล้ว โคมไฟสามารถผลิตจากวัสดุอย่างอื่นได้ ไม่ว่าจะเป็น กะลามะพร้าว ไม้หรือส่วนประกอบของต้นไม้ เช่น รากไม้ กิ่งไม้ เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดพิจิตร. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand